Regulamin świadczenia usług przez portal sadajadwokat.pl z dnia 5.06.2023 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawcą jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Hubert Sadaj, ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce, NIP: 8631682467, zwana dalej „Usługodawcą”.
 • Usługodawca świadczy swoje usługi za pomocą portalu www.sadajadwokat.pl (dalej zwanym „Serwisem”), przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tzw. drogą elektroniczną.
 • Regulamin wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa:
 • rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez sadajadwokat.pl Kancelaria Adwokacka Adwokat Hubert Sadaj, ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce, NIP: 8631682467 usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.sadajadwokat.pl,
 • warunki składania formularza elektronicznego celem wyceny porady prawnej i akceptacji oferty przesłanej przez Usługodawcę,
 • Zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Usługa polega na udzielaniu porad prawnych online przez wykwalifikowanych adwokatów, radców prawnych i  prawników za pomocą porozumiewania się na odległość.

§ 2. Definicje

 1. Usługodawca – Kancelaria Adwokacka Adwokat Hubert Sadaj, ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce, NIP: 8631682467.
 2. Serwis – serwis internetowy, przeznaczony do zadawania pytań prawnych poprzez zamieszczony w serwisie formularz, znajdujący się pod adresem: www.sadajadwokat.pl
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nawiązała kontakt z Usługodawcą celem wyceny porady oraz późniejszego zawarcia umowy o jej wykonanie po akceptacji zaproponowanej przez Usługodawcę stawki, jak również osoba, która taką umowę zawarła.
 4. Usługa – dostarczenie klientowi odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania prawne, usługa będzie wykonana przez współpracujących z usługodawcą profesjonalnych prawników, a dostarczana drogą elektroniczną bądź w  inny sposób, gdy o taki sposób Klient wystąpi, a Usługodawca taki sposób zaakceptuje.
 5. Formularz porady prawnej – elektroniczny formularz porady pranej znajdujący się w Serwisie, umożliwiający zadanie pytania prawnego oraz załączenie niezbędnych dokumentów.
 6. Umowa – umowa o realizację usługi w postaci odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania prawne, zawierana bezpośrednio ze spółką lub kancelarią prawną współpracującą z Usługodawcą.
 7. Porada prawna online – porada prawna udzielona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Kancelaria prawna – profesjonalny podmiot zajmujący się udzielaniem porad prawnych na rzecz Klienta, który współpracuje z usługodawcą, w celu zapewnienia najwyżej jakości usług.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox29 lub wyższej, dodatkowo w przeglądarce musi zostać włączona obsługa plików Cookie oraz JavaSript.
 2. Klient ponadto musi posiadać skrzynkę email, gdyż stanowi ona główny sposób kontaktu z Klientem.
 3. Porady prawne będą wysyłane w formacie PDF, docx., doc. Bądź rtf., Serwis zaleca więc zainstalowanie darmowych programów takich jak Adobe Reader oraz Open Office lub płatny Microsoft Office.
 4. Klient może przesyłać Usługodawcy, bądź Kancelarii prawnej pliki w formacie: rar., doc., docx., pdf, png., jpg., zip.
 5. Dane przesyłane przy użyciu formularza chronione są poprzez stosowanie bezpiecznego protokołu SSL.
 6. Pliki przesyłane na serwer Usługodawcy mogą mieć maksymalnie 30 megabajtów.

§ 4. Warunki skorzystania z usług

 1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, jest zapoznanie się Klienta z niniejszym regulaminem świadczenia usług, który jest powszechnie dostępny na stronie usługodawcy, pod adresem www.sadajadwoakt.pl/regulamin.
 2. Zakazuje się dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klient poprzez zgłoszenie formularza, oświadcza i zapewnia, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 4. Portal nie udziela porad, które byłby sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz porad które ułatwiałaby popełnienie przestępstwa lub wskazywałaby możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać popełniony w przyszłości.

§ 5. Zasady korzystania z usług, zawarcie umowy

 1. Klient zainteresowany skorzystaniem z usługi wypełnia zamieszczony w Serwisie Formularz porady prawnej, w  którym opisuje swój problem prawny.
 2. Złożenie zapytania przez Formularz porady prawnej nie zobowiązuje Klienta do skorzystania i opłacenia usługi, obowiązek taki powstanie dopiero po zawarciu umowy.
 3. W przypadku złożenia zapytania przez Klienta, Usługodawca poszukuję pośród współpracującym z nim adwokatów, radców prawnych i prawników, odpowiednią kancelarię, która wyceni na podstawie wypełnionego przez Klienta formularza i przedstawi ofertę na adres email Klienta.
 4. Do zawarcia umowy dojdzie w chwili zaakceptowania przez Klienta cenny usługi oraz terminu jej realizacji, wycena usługi jest bezpłatna.
 5. Klient zgadza się na przesłanie jego zapytania do współpracującej z Usługodawcą Kancelarii Adwokackiej w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 1982 r. „Prawo o adwokaturze” lub Kancelarii Radcowskiej w rozumieniu ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, natomiast do zwykłej kancelarii prawnej, tylko za wcześniejszą zgodą Klienta.
 6. Usługodawca postara się wycenić usługę w jak najszybszym czasie, jednakże ze względu na jej bezpłatność oraz możliwość niezaakceptowania wyceny oraz terminu realizacji usługi, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wycenienie usługi, dodatkowo w przypadku niepełności informacji podanych przez klienta w formularzu, Usługodawca bądź współpracująca z Usługodawcą Kancelaria prawna, może wystąpić do klienta o uzupełnienie informacji.
 7. Porada prawna świadczona jest na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawnych, a Klient oświadcza, iż zdaję sobie sprawę z rozbieżnościach jakie zachodzą w doktrynie prawnej, a jeden stan faktyczny może mieć różne interpretacje w zależności od praktyki orzeczniczej sądów.
 8. Mimo uzyskania prawidłowej porady prawnej, Usługodawca ani Kancelaria nie mogą zapewnić skutecznego rozwiązania problemu przedstawionego przez Klienta ze względu na wyżej wskazane rozbieżności w praktyce stosowania prawa.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia do umowy  zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, jednakże musi mieć on na uwadze, iż usługa porady prawne online jest usługą, która na mocy art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie może zostać wypowiedziana po wykonaniu tej usługi, gdyż ze względu na jej charakter, oraz poniesiony nakład pracy, nie może być ponownie sprzedana i traci swoją wartość na rynku.
 2. W przypadku, gdy usługa nie została jeszcze wykonana klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy, natomiast, gdy usługa jest już w trakcie wykonywania, a termin wykonania usługi ustalony z Klientem, nie został przekroczony Usługodawca, ma prawo do zwrotu kosztów nakładów pracy poczynionych na wykonanie usługi.
 3. W przypadku opłacenia przez Klienta usługi przed jej otrzymaniem, Usługodawca zwróci pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania odstąpienia od umowy na podane przez Klienta konto.
 4. Wzór odstąpienia od umowy możesz pobrać ze strony: www.sadajadwokat.pl/regulamin

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczącą usługi należy kierować na emaila: sadajadwokat@gmail.com, na adres email używany przez Usługodawcę w kontakcie z Klientem bądź na adres Usługodawcy podany przy zawarciu umowy ewentualnie na adres Kancelarii prawnej.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni i przesłana na adres email podany przez Klienta.
 3. W reklamacji Klient podaje: Dane umożliwiające zidentyfikowanie jego sprawy, przyczyny i podstawy reklamacji oraz swoje żądania.
 4. Klient zobowiązany jest do poinformowania w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji czy zgada się z decyzją Usługodawcy zawartą w reklamacji, w przypadku braku stanowiska Usługodawca uzna, iż Klient uznał stanowisko Usługodawcy zawarte w decyzji.
 5. W przypadku przesłania niepełnych danych, które nie pozwalają rozpatrzyć reklamację, Usługodawca wzywa Klienta do uzupełnienia braków, termin wydania decyzji przedłuża się proporcjonalnie do czasu oczekiwania na uzupełnienie braków.
 6. Klient nie może rościć prawa do zwrotu opłaty za poradę prawną lub naprawienia szkody wynikłej z porady prawnej szkody, w przypadku, gdy błąd wynikł z jego winy, podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, bądź innych okoliczności za które odpowiada Klient.
 7. Porada prawna będzie sporządzona na podstawie pytań oraz przesłanych przez Klienta informacji, w związku z czym jej kompletność oraz prawidłowość będzie oceniania przez pryzmat przesłanych przez Klienta Informacji.

§ 8. Newsletter

 1. Klient może dobrowolnie zapisać się do newslettera, poprzez złożenie oświadczenia poprzez zaznaczenie opcji zapisu do newslettera przy wypełnianiu formularza porady prawnej.
 2. Klient może w każdej chwili wypisać się z newslettera kontaktując się z serwisem pod adresem sadajadwokat@gmail.com lub klikając link rezygnacji z newslettera.
 3. Oferty z newslettera będą dotyczyć wyłącznie oferty ( informacji handlowej i materiałów reklamowych) z  zakresu działalności Usługodawcy.

§ 9. Formularz pytania prawnego

 1. Elektroniczny formularz pytania prawnego zamieszczony na stronie https://sadajadwokat.pl/szkoda-oc/, służy do złożenia zapytania o wycenę porady prawnej oraz potwierdzenia zapoznania się z regulaminem Usługodawcy.
 2. W formularzu należy podać imię/ewentualnie pseudonim oraz adres email umożliwiający kontakt, ponadto Klient może podać swój numer telefonu. Polami wymagalnymi do złożenia są: adres email, opisanie problemu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.
 3. Aby skutecznie złożyć zapytanie przez formularz należy wypełnić wszystkie wymagane pola i kliknąć w pole Prześlij pytania.
 4. Samo złożenie zapytania nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych Klienta względem Usługodawcy.

§ 10. Usługa opłata po otrzymaniu porady

 1. Osoba, która zdecyduje się na otrzymanie porady z późniejszym obowiązkiem zapłaty, zobowiązuje się podać Usługodawcy bądź współpracującej z usługodawcą kancelarii adwokackiej, kancelarii radcowskiej bądź kancelarii prawnej, dane umożliwiający późniejsze dochodzenie należności, w przypadku nie uiszczenia zapłaty, a tj. imię i nazwisko, pesel, adres stałego zamieszkania.

§ 11. Płatności i wynagrodzenie

 1. Klient ma do wyboru dwa rodzaje płatności:
 2. płatność z góry z usługę;
 3. płatność po otrzymaniu usługi opisana w § 10. Regulaminu.
 4. Zarówno płatność z góry jak i płatność po otrzymaniu usługi można wykonać za pomocą przelewu tradycyjnego na konto podane przez Usługodawcę lub Kancelarie prawną lub poprzez system przelewów błyskawicznych.
 5. Usługodawca prześlę Klientowi na adres email numer konta oraz link do płatności błyskawicznych umożliwiający opłacenie usługi.
 6. W przypadku płatności tradycyjnej Klient powinien przesłać potwierdzenie przelewu na adres email z którego została
 7. Wynagrodzenie zostanie ustalone przez Usługodawcę lub Kancelarię i przesłana na adres kontaktowy klienta, który dopiero po zaakceptowaniu wyceny porady prawnej, zobowiąże się do jej opłacenia.
 8. Wycena porady prawnej jest bezpłatna.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do jak najszybszego przedstawienia oferty przez samego usługodawcę bądź Kancelarię prawną.
 10. Wynagrodzenie może zostać pomniejszone w przypadku, gdyby Usługodawca bądź Kancelaria nie wykonały usługi w uzgodnionym z Klientem terminem, jednakże tylko w przypadku, gdy przedłużenie terminu było obiektywnie nieuzasadnione przyczynami leżącymi po stronie Usługodawcy bądź Kancelarii.
 11. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać Fakturę VAT, musi on zgłosić chęć jej otrzymania przy akceptacji wyceny usługi.

§ 12. Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną, również ustawy dotyczące ochrony konsumenta.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.06.2023 r.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikać z Usługi jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy lub miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta.

Załączniki do ustawy z

dnia 30 maja 2014 r.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z uwzględnieniem § 6. Pkt. 1 regulaminu.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy, bądź po wykonaniu usługi. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres sadajadwokat@gmail.com

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w  tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a  w  każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o  wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

        Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)