Adwokat Kielce Rozwody

Rozwód jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka, łączący w sobie zarówno trudności emocjonalne, jak i skomplikowane procedury prawne. 

Z tego względu, kluczowe jest znalezienie adwokata, który nie tylko będzie prowadził sprawę z profesjonalizmem, ale także zrozumieniem i empatią.

W ramach obsługi prawnej przy rozwodzie zapewniam:

 • Porady prawne,
 • Przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego lub odpowiedzi na pozew, a także wniosków, opinii prawnych i zgromadzenie dowodów,
 • Reprezentację klienta w trakcie postępowania sądowego,
 • Udzielanie konsultacji prawnych,
 • Złożenie apelacji w przypadku niekorzystnego wyroku sądowego,
 • Kompleksową obsługę prawną dotycząca kwestii rodzinnych powiązanych z rozwodem.

KONTAKT:

504 609 520

Adwokat Sadaj Hubert

Kontakt:

504 609 520

Adwokat Sadaj Hubert

Sprawy Rozwodowe

Ponadto możesz uzyskać pomoc z zakresu prawa rodzinnego w sprawach o:

 • Ustalenie wysokości i zasądzenie alimentów,
 • Podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 • Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • Ustanowienie opieki nad dziećmi,
 • Podział majątku,
 • Sprawy dotyczących małoletnich dzieci tj. zgoda na wydanie paszportu i wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców,
 • Ustalenie sposobu korzystania z mieszkania do czasu zakończenia rozwodu,
 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

Więcej o rozwodzie:

 

Adwokat Kielce Rozwody

W ostatnich latach co trzeci związek małżeński w naszym kraju kończy się rozwodem. Przed podjęciem tak ważnej decyzji, jaką niewątpliwie jest złożenie pozwu rozwodowego, warto zapoznać się z podstawowymi zasadami, jakie dotyczą tej materii prawa.

ART. 56 § 1 KRO:


§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. 

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 
§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu

Przesłanki pozytywne rozwodu, czyli okoliczności, jakie muszą zaistnieć, aby sąd mógł orzec rozwód. Przesłanki negatywne, to takie, które nie mogą zaistnieć, gdyż w przeciwnym przypadku nie dojdzie do rozwodu.

Pozytywne przesłanki:

Zupełny i trwały rozkład pożycia.

Przesłanki negatywne wystąpią gdy:

Na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, jak również z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Pojęcie zupełności i trwałości rozkładu pożycia

Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami.

Natomiast nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny. Do uznania, że rozkład jest trwały, nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 r. I CO 5/55

Rozwód z orzeczeniem o winie a rozwód bez orzekania o winie

Co do zasady sąd w wyroku rozwodowym orzeka o tym, czy któryś z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednakże na zgodny wniosek małżonków sąd zaniecha orzekania o winie, rozwód bez orzekania o winie jest najprostszym i najszybszym sposobem uzyskania rozwodu, ponieważ sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego.

Wyrok rozwodowy co musi zawierać?

W wyroku rozwodowym znajdą się rozstrzygnięcia o:

1. Władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków.

2. Kontaktach rodziców ze wspólnymi małoletnimi dziećmi.

3. Wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci.

4. sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie.

5. kwestii, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

W przypadku złożenia przez którąś ze stron wniosku wyrok może zawierać:

1. Orzeczenie o eksmisji jednego z małżonków, w przypadku, gdy jeden z małżonków poprzez swoje naganne zachowanie uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

2. Orzeczenie o  podziale wspólnego mieszkania.

3. Orzeczenie o przyznaniu jednemu z małżonków wspólnego mieszkania.

4. Orzeczenie o podziale majątku, gdy taki podział nie spowoduje nadmiernej zwłoki.

5. Orzeczenie o obowiązku dostarczania środków utrzymania na rzecz jednego z małżonków.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej bądź potrzebujesz pomocy w sprawie rozwodowej, możesz skontaktować się ze mną, gdyż moja kancelaria świadczy pomoc w powyżej wskazanym zakresie.

Adwokat Kielce Rozwody

Adwokat Kielce Odszkodowania