BLOG

Month: wrzesień 2022

Art. 359. ODSETKI

Art. 359. ODSETKI § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu

Read More »

UGODA KC

Art. 917. Istota ugody Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co

Read More »

Art. 38. prawa konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał

Read More »

Art. 577. Gwarancja

§ 1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych

Read More »

Dział V. Separacja

Art. 611. Orzeczenie separacji§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.§ 2. Jednakże mimo zupełnego

Read More »

Osoboy Prawne Kodeks Cywilny

Dział II. Osoby prawneArt. 33. Definicja osoby prawnejOsobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.Art. 331. Definicja jednostki organizacyjnej

Read More »