BLOG

Art. 29 Kodeksu Pracy

Elementy i tryb zawarcia umowy o pracę § 1.Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:1)rodzaj

Read More »

Tytuł XXXIII. Darowizna

Art. 888. Istota umowy darowizny § 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.§ 2. (uchylony) Art.

Read More »

Art. 720. KC Umowa pożyczki

§ 1.Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się

Read More »

Art. 19a. ochr. praw lokator.

Umowa najmu okazjonalnego lokalu 1.Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania

Read More »

Umowa Najmu

Art.  659.  [Umowa najmu] §  1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić

Read More »

Tytuł XXI. Zlecenie

Art. 734. Istota umowy zlecenia § 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.§ 2. W braku

Read More »