BLOG

Art. 577. Gwarancja

§ 1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych

Read More »

Dział V. Separacja

Art. 611. Orzeczenie separacji§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.§ 2. Jednakże mimo zupełnego

Read More »

Osoboy Prawne Kodeks Cywilny

Dział II. Osoby prawneArt. 33. Definicja osoby prawnejOsobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.Art. 331. Definicja jednostki organizacyjnej

Read More »

Art.  394.  [Zadatek]

Art.  394.  [Zadatek] §  1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną

Read More »

Art.  4421.  [Przedawnienie roszczeń]

§  1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej

Read More »

Art. 180. i 182 Kodeksu Pracy

Art. 180. KP Urlop macierzyński § 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 2)

Read More »

Art. 152. Kodeksu Pracy

Prawo do urlopu wypoczynkowego § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”. § 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do

Read More »

Art. 174. Udzielanie urlopu bezpłatnego 

§ 1.Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. § 2.Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. § 3.Przy

Read More »